شعری زیبا از ایرج

جهاد اکبر

شب در بساط احرار از التفات سردار                                   

کنیاک بود بسیار تریاک بود بی مر

هر کس به نشوه یی تاخت با نشوه کار خود ساخت

من هم زدم به وافور از حد خود فزون تر

تریاک مفت دیدم هی بست زدم  کشیدم

غافل که صبح آن شب آید مرا چه بر سر

گشت از وفور وافور یبس مزاج موفور

چونانکه صبح ماندم در مستراح مضطر

تریاکیان الدنگ سازند سنده را سنگ

چون قافیه شود تنگ وسعت فتد به مدبر

یک ربع مات بودم زان پس به جد فزودم

تا جای تو نمودم خالی من ای برادر

تا سیل خون نیامد سنده برون نیامد

چیزی ز ...ن نیامد جز پشکل محجر

الحق که ..دن ما تریاکیان الدنگ

باشد جهاد با نفس یعنی جهاد اکبر!!

 

/ 1 نظر / 416 بازدید