شعری ازفروغ

 

آنها ساده لوحی یک قلب را
با خود به قصر قصه ها بردند
و اکنون دیگر
دیگر چگونه یک نفر به رقص بر خواهد خاست
و گیسوان کودکیش را
در آبهای جاری خواهد ریخت
و سیب را که سرانجام چیده است و بوییده است
در زیر پالگد خواهد کرد؟

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
م.امید

شعر فروغ با دردهای جامعه پیوند خورده... نام و یادش گرامی...

نسیم

انتخاب زیبایی بود ..