اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

شعری از ایرج عزیز

 خر عیسی

خر عیسی است که از هر هنری با خبر است

هــر خری را نتـوان گفت که صـاحب هنر است


خوش لب و خوش دهن و چابک و شیرین حرکات

کـــم خـــور و پـــر دو و بـــا تــربیت و بـــاربـــر است


خــــــــر عیــسی را آن بی هنــــر انـکـــــار کــنــد

که خود از جمله ی خرهای جهان بی خبر است


قصــد راکــب را بی هیچ نشــان می دانـــد

که کجا موقع مکث است و مقام گذر است


چون سوارش بر مردم همه پیغمبر بود

او هم اندر بر خـرها همه پیغامبر است


مـرو ای مرد مســـافر به سـفـر جــز با او

که تو را در همه احوال رفیق سفر است


حال ممدوحین زین چامه بدان ای هشیار

که چو من مادح بر مدح خری مفتخر است


مـن بجـز مدحت او مـدح دگــر خــر نکنم

جز خر عیسی گور پدر هر چه خر است

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ٢:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۱٥