اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

شعری دیگر از ایرج میرزا

     

هی پسر لحظه ای تو گوش بده                  گوش بر قصه دو موش بده 

که یکی پیر بود و عاقل بود                        دگری بچه بود و جاهل بود 

گربه ای هم در آن حوالی بود                    کز دغل پر ز صدق خالی بود 

چشم گربه به چشم موش افتاد                به فریبش زبان چرب گشاد 

گفت ای موش جان چه زیبایی                   تو چرا پیش من نمی آیی 

پیر موش این شنید و از سر پند                  گفت با موش بچه کای فرزند 

نروی ، گربه گول می زندت                        دور شو ، ورنه پوست می کندت 

بچه موش سفیه بی مشعر                       این سخن را نکرد از او باور 

بچه ی حرف نشنو ساده                           به قبول دروغ آماده 

سخن کذب گربه صدق انگاشت                  رفت و فورا بنای ناله گذاشت 

که به دادم رسید مردم من                        بی جهت گول گربه خوردم من 

دمم از بیخ کند و دستم خورد                     شکمم پاره کرد و گوشم برد 

هر که حرف بزرگتر نشنید                    آن ببیند که به موش بدید 

 

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱٤