اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

شعری طنز


از ماست که بر ماست...

روزی ز ته لانه یکی موش به پا خاست          بهر طلب طعمه  پک و پوز بیاراست

از لانه برون آمد و شد جانب مطبخ                بنمود حریصانه نظر از چپ و از راست

ناگاه در آن گوشه یکی دیگ غذا دید             با شم قوی یافت که در دیگ مسماست

پیش آمد و یک لقمه از آن کرد تناول               بنگر که از آن لقمه ناباب چها خاست

شد سخت گرفتار شکم پیچه و دل درد         در معده خود دید عجب شورش و غوغاست

فریاد بر آورد و طلب کرد دو فرزند                    گفتا بشتابید که هنگام مداواست

زین دیگ ندانم جه غذا بود که خوردم            کز شدت دردش کمر من نشود راست

رفتند و از آن دیگ غذا بو بکشیدند                گفتند عجب بوی از این دیگ هویداست

دادند خبر مادر خود را ز قضیه                      گفتند در این دیگ غذا آفت جانهاست

با روغن ملعون نباتی شده پخته                 از بوی غذا صحت این مسئله پیداست

اینش عجب آمد که زیک قاشق روغن           این پیچش و دل درد و کسالت ز کجا خاست

بنمود نظر دید که آن روغن موش است        گفتا زکه نالیم که از ماست که بر ماست

   + سید جمال طباطبایی ازاد - ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢۸