اساتید در قید حیات را دریابیم


بیاد استادان دانشگاه ادبیات

» شعر نو از پسری با پدری شاعر :: ۱۳٩٢/۸/۳٠
» شعری ازفروغ :: ۱۳٩٢/٦/۸
» دلباخته (فاضل نظری) :: ۱۳٩٢/٥/٧
» خوزستان (ابادان) :: ۱۳٩٢/٤/۱۳
» روز مرد و پدر مبارک :: ۱۳٩٢/۳/٢
» دکتر ادوارد براون :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» فاطمیه :: ۱۳٩٢/۱/٢۳
» پیام تبریک و سخنی با دوستان :: ۱۳٩٢/۱/٢
» ازدواج اختر چرخ ادب :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» مست و هشیار از پروین اعتصامی :: ۱۳٩۱/۱۱/۳
» شعری از دکتر محمد روحانی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» شعری از اغاسی عزیز :: ۱۳٩۱/٩/٢۸
» گل قالی :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» شعری از دفتر شعرهای بی نشان :: ۱۳٩۱/۸/٥
» شعری از سید علی صالحی :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» هما همایون( میر افشار) :: ۱۳٩۱/٥/۱۳
» فریدون مشیری :: ۱۳٩۱/٥/٦
» مهدی اخوان ثالث :: ۱۳٩۱/٤/۳٠
» شعری از فروغ :: ۱۳٩۱/٤/٢۳
» شعر نیمه کاره :: ۱۳٩۱/٤/٩
» شعری از خانم بهاره نوروزی :: ۱۳٩۱/٤/٢
» شعری از قیصر ادب پارسی :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» شعری از سید علی صالحی :: ۱۳٩۱/۳/۱٩
» شعر زمانه ما :: ۱۳٩۱/۳/۱٢
» از سعید عندلیب :: ۱۳٩۱/۳/٥
» بمناسبت بزرگداشت خیام :: ۱۳٩۱/٢/٢٩
» شعری از معینی کرمانشاهی :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» شعری از ایرج عزیز :: ۱۳٩۱/٢/۱٥
» شعری از دوستی عزیز :: ۱۳٩۱/٢/۸
» از سعدی بزرگوار :: ۱۳٩۱/٢/۱
» شعری از فری ناز ارین فر :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» شعری از مرحوم محمد مختاری :: ۱۳٩۱/۱/۱۸
» شعری از خانم دکتر نظر اهاری :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
» پیام نوروزی :: ۱۳٩٠/۱٢/٢۸
» شهید حسن باقری :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» ماهی تنگ بلور :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٢
» بی شهیدانند بی سوز و گداز بر سر سجاده های بی نماز :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» مقاله ای مبسوط در مورد سعدی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» شعر نو از پسری با پدری شاعر :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۱
» از دفتر بی نشان :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» شعری از مجید پارسا :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» از علی حجازی :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» از دفتر شعرهای بی نشان :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٦
» شعری از فاضل نظری :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» از دفتر شعرهای بی نشان :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٩
» شعری از یاور مهدی پور :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» خوزستان (ابادان) :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
» نامه فروغ :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
» شعری از گروس عبدالملکیان :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» شب یلدا :: ۱۳٩٠/٩/٢٩
» شریعتی و استاد مطهری :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» وصیت نامه استادی بزرگ :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» حماسه عاشورا :: ۱۳٩٠/٩/۱٧
» عاشورا و درسی از حسین (ع) :: ۱۳٩٠/٩/۱٥
» شعری عاشورایی :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» شعری در مورد کیش :: ۱۳٩٠/٩/٥
» شعر اواره :: ۱۳٩٠/٩/٢
» از دفتر شعرهای بی نشان :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» از دفتر شعر های بی نشان :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» جمله ای کوتاه :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» شعری از حافظ ایمانی :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» از جنوب امده بود :: ۱۳٩٠/۸/۱٦
» حمید مصدق :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» شعری از خلیل جوادی :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
» شعری از قیصر ادب فارسی :: ۱۳٩٠/۸/٩
» شعری از علی حجازی :: ۱۳٩٠/۸/٧
» با با طاهر :: ۱۳٩٠/۸/٢
» غزلی از فاضل نظری :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» شعری از اختر چرخ ادب :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
» باز هم از گلسرخی :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
» مناسبت روز جهانی کودک :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» سروده زیبای کرامت دانشیان :: ۱۳٩٠/٧/۱٥
» شعری از گلسرخی :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» از این :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» شعری زیبا از ایرج :: ۱۳٩٠/٧/٩
» کلامی از استاد مطهری :: ۱۳٩٠/٦/۳۱
» شعری از استاد معینی کرمانشاهی :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» شعری از عبید زاکانی :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» دوباره از قیصر ادب فارسی :: ۱۳٩٠/٦/٢٦
» شعری از قیصر ادب فارسی :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» شعر مقام خر از ایرج :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» شعری مخصوص کودک از ایرج :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» شعر مادر ایرج میرزا :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» شعری دیگر از ایرج میرزا :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» سخنی دیگر :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» شعری از ایرج میرزا :: ۱۳٩٠/٦/٩
» دیدن :: ۱۳٩٠/٦/٧
» ساعت :: ۱۳٩٠/٦/٥
» سایه :: ۱۳٩٠/٦/٢
» بمناسبت شهادت مولایمان :: ۱۳٩٠/٥/۳۱
» شعری از شعرهای بی نشان :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
» من و تو :: ۱۳٩٠/٥/٩
» شعری ازفروغ :: ۱۳٩٠/٥/٦
» جملات زیبا :: ۱۳٩٠/٥/٤
» کیفر :: ۱۳٩٠/٥/٢
» پشت دیوار سد :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» سراغ :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» چای با طعم خدا :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» شتر مرغ :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» شهرام پور رستم :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» سخنی از دکتر علی شریعتی :: ۱۳٩٠/٤/۱٩
» شعر نیمه کاره :: ۱۳٩٠/٤/۱٦
» سخن پر محتوا :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
» از برگی می افتد :: ۱۳٩٠/٤/۱٢
» یاور مهدی پور :: ۱۳٩٠/٤/٩
» حرف حق :: ۱۳٩٠/٤/٧
» تنهایی :: ۱۳٩٠/٤/٥
» مجموعه توپ یک شاعر است :: ۱۳٩٠/٤/٢
» امروز روز تولدم بود :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» زندان :: ۱۳٩٠/۳/٢٦
» بهاران :: ۱۳٩٠/۳/٢٥
» شعری از فاضل نظری :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» بازهم ازیاور مهدی پور :: ۱۳٩٠/۳/۱٩
» با دل تنگ :: ۱۳٩٠/۳/۱٤
» شعری از محمد حسین نجفی :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» میلاد عرفان پور :: ۱۳٩٠/۳/٩
» یاور مهدی پور :: ۱۳٩٠/۳/٧
» شعری از مریم معصومی :: ۱۳٩٠/۳/٦
» باز هم از صدیقه حسینی :: ۱۳٩٠/۳/٥
» سیده صدیقه حسینی :: ۱۳٩٠/۳/٤
» علی (ع) :: ۱۳٩٠/۳/٢
» رباعی درباره شهرام جزایری :: ۱۳٩٠/۳/۱
» شوخی با سهراب :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
» بازم بد است(طنز) :: ۱۳٩٠/٢/٢٩
» شعری طنز :: ۱۳٩٠/٢/٢۸
» شعری طنز از حسام الدین :: ۱۳٩٠/٢/٢٧
» شعر طنز هفت سین :: ۱۳٩٠/٢/٢٦
» بحر طویل طنز از حالت :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» شعری از استاد محمد جاوید :: ۱۳٩٠/٢/٢٤
» شعری از گروس عبدالملکیان :: ۱۳٩٠/٢/٢٢
» شعری از بابا طاهر :: ۱۳٩٠/٢/٢٢
» طنزی سیاسی از شهرام شکیبا :: ۱۳٩٠/٢/٢۱
» بازهم شعری از خانم صدیقه حسینی :: ۱۳٩٠/٢/٢٠
» شعری از خانم صدیقه حسینی :: ۱۳٩٠/٢/۱٩
» بانوی دیگر از دیار جنگ :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
» بازهم شاعری از دیار جنگ :: ۱۳٩٠/٢/۱٦
» بانوی شاعر از دیار جنگ :: ۱۳٩٠/٢/۱٦
» مسابقه شماره 4 :: ۱۳٩٠/٢/۱٥
» شعری از مژگان عباسپور :: ۱۳٩٠/٢/۱٤
» هنرمند کیست :: ۱۳٩٠/٢/۱۳
» شعری از گروس عبدالملکیان :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» شعری از علی عبدالهی :: ۱۳٩٠/٢/٩
» شعری از خانم لیلا صادقی :: ۱۳٩٠/٢/۸
» انواع شناخت درمبانی فلسفه :: ۱۳٩٠/٢/٧
» شعری از سهیلا میرزایی :: ۱۳٩٠/٢/٧
» شعر یاس :: ۱۳٩٠/٢/٦
» شعری از پژمان بختیاری :: ۱۳٩٠/٢/٥
» بازم از محمد علی بهمنی :: ۱۳٩٠/٢/٤
» شعری از محمد علی بهمنی :: ۱۳٩٠/٢/۳
» باز شعری از فاضل نظری :: ۱۳٩٠/٢/٢
» دلباخته (فاضل نظری) :: ۱۳٩٠/٢/۱
» پایان روز :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
» مسابقه سوم :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» تقویم :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» سکوت :: ۱۳٩٠/۱/٢۸
» شعری از استاد دکتر محمد روحانی :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
» زندگی انسان :: ۱۳٩٠/۱/٢٥
» یک حماسه :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» شعری از اختر چرخ ادب :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» بارون :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» نه :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» کاکل :: ۱۳٩٠/۱/۱٩
» بازم مسابقه ای دیگر :: ۱۳٩٠/۱/۱۸
» ژاله عالمتاج قائم مقامی :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» توجه منشور کوروش :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
» شعری از اختر چرخ ادب پروین :: ۱۳٩٠/۱/۱٥
» مسابقه (شعر نشانی از سهراب) :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» هنرمند کیست(ونه گات) :: ۱۳٩٠/۱/۱۳
» از زبان خود محمد رضا عبدالملکیان :: ۱۳٩٠/۱/۱٢
» بابا طاهر همدانی :: ۱۳٩٠/۱/۱۱
» سخنان کوروش کبیر :: ۱۳٩٠/۱/۱٠
» زندگی مادی گذشته ام :: ۱۳٩٠/۱/٩
» توجه توجه توجه :: ۱۳٩٠/۱/۸
» شعری از کارو :: ۱۳٩٠/۱/٧
» شعری از دکتر محمد روحانی :: ۱۳٩٠/۱/٦
» شعری از شاعر غربت :: ۱۳٩٠/۱/٥
» شعری از خانم عرفان نظر اهاری :: ۱۳٩٠/۱/٤
» احمد شاملو :: ۱۳٩٠/۱/۳
» شعری برای عید :: ۱۳٩٠/۱/٢
» پیام تبریک سال 1390 :: ۱۳٩٠/۱/۱
» بخشی از سخنان کوروش کبیر :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» از شعرهای ناخوشی :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» از شعرهای نیمه کاره :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
» شعرهای دوره ناخوشی :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٦
» خانه تکانی دل :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» سخن کوتاهی دیگر :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» سخنی کوتاه :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
» فرانسوی که قلبش برای شیعه می تپید :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» حبیب عجمی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» تکیه بر جای خدا :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» خیانتکار در لباس و سیمایی مذهبی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
» مالک دیناری :: ۱۳۸٩/۱٢/٩
» حکایتی دیگر از فضیل عیاض :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» روشنفکری که غریبانه در سرای سالمندان فوت نمود :: ۱۳۸٩/۱٢/٦
» شعر سکوت :: ۱۳۸٩/۱٢/٦
» علی :: ۱۳۸٩/۱٢/٥
» استاد محمد جاوید :: ۱۳۸٩/۱٢/٤
» درباره دکتر سید حسن حسینی :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» شعری از رهی معیری :: ۱۳۸٩/۱٢/٢
» سخنی درباره نهج البلاغه :: ۱۳۸٩/۱٢/۱
» شعری از رهی معیری :: ۱۳۸٩/۱۱/۳٠
» لولو ممه ها را برده :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٩
» شعری از استاد محمد جاوید :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» شعری از خلیل جوادی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» شعری از سرکار خانم دکتر عرفان نظر اهاری :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» هفت شهر عشق عطار :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
» شعری از رزا جمالی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» شعری از محمد رضا ترکی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٢ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
» دکتر سید حمید طبیبیان :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» شعری زیبا از دکتر محمد روحانی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» رباعیات خیام :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» تقویم جلالی (حکیم عمر خیام) :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» بابا طاهر همدانی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» نا مه های پروین اعتصامی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
» رویش در نگرش (پروین اعتصامی) :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» سنگ نوشته پروین اعتصامی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» ازدواج اختر چرخ ادب پروین :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» خانه عزیزان را چه ارزان میفروشند :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» نمونه نثر مرحوم جعفر شهری :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» شعری برای امام حسن مجتبی (ع) :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۳
» شعری دیگر از قیصر ادب پارسی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
» شعری از قیصر شاعران پارسی گو :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» غزلی از دکتر محمد روحانی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
» شعری از سرکار خانم مژگان عباسپور :: ۱۳۸٩/۱۱/٩
» حکایتی در باب عدالت علی (ع) :: ۱۳۸٩/۱۱/۸
» دلشکسته از مرحوم اغاسی :: ۱۳۸٩/۱۱/٧
» شعری زیبا از دکتر مهدی حمیدی شیرازی :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» شعری از مرحوم اغاسی عزیز برای اربعین :: ۱۳۸٩/۱۱/٥
» شعری از مرحوم محمد رضا اغاسی :: ۱۳۸٩/۱۱/٤
» شعری دیگر از هما میر افشار :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» شعری از سهیلا میرزایی(شاعر مقیم المان) :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» انواع شعر در ادب پارسی :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» شعر نیمه کاره در قالب چهار پاره :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» طبقه بندی نثرفارسی وسبکهای شعر فارسی :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» ارایه های ادبی 1 :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» پاسخ به فروغ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
» نامه های فروغ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
» شعری از فروغ فرخزاد :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
» زندگی :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» مقاله یکی از طرفداران دانشجو ی کشور از گروه ملحد و شیطان پرست متالیکا :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» کارتون و انیمیشنی که کابالا این فرقه اهریمنی صهیونیستی را به کودکان القائ میکند :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
» توجه توجه توجه :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» هیتلر را یهودیان به قدرت رساندن :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» ایا فراماسو نری و صهیونیسم یکی است؟ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» سلطان طنز :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» استادی که او را از یاد برده ایم :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» روشنفکری که در سرای سالمندان غریبانه مرد :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» شعر ملک الشعرا بهار در مقام ایرج میرزا و غم مرگ او :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» شعری از هما میر افشار :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
» مروری بر زندگی و اثار فریدون توللی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» سی30 مرغ عطار در پیشگاه سیمرغ افسانه ها :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» فرید الدین عطار نیشابوری :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» روشنفکری که در سرای سالمندان غریبانه مرد :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٤
» شعر نقش زن بر سر در کاروانسرا :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» یک طنز اما با طعم زهر مار :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» به عشق ابوالقاسم حالت(ابو العینک) :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» بیاد کسی که همیشه مال مردم بود :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
» دیداری بس زیبا :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» حسین پناهی( مردی از دیاری سادگی و بی الایشی) :: ۱۳۸٩/۱٠/٩
» بیاد استادان طنز قدیم :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» بیاد استاد فقیدم دکتر بهزادی اندوهجردی :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» دوباره بیاد استاد دکتر خواجه نوری (داستان خیشخانه بیهقی) :: ۱۳۸٩/۱٠/٧
» بیاد دکتر خواجه نوری این عزیز همیشه متبسم وخندان لب و شیرین گفتار :: ۱۳۸٩/۱٠/٧
» بیاد استاد فقید دکتر ابراهیمی :: ۱۳۸٩/۱٠/٧
» بیاد استاد فقید اذر تاش اذر نوش چهره ماندگار ادب پارسی و تازی :: ۱۳۸٩/۱٠/٧
» 4- محمد علی افراشته (طنز پردازی غریب و بی کس) :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
» اندر سخنی در باب فردوسی و دیدگاه افغانها و هندوان در مورد زبا ن فارسی :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» منوچهری دامغانی (به نظر مناون شعرش شبیه نقاشیست) :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» کسایی مروزی اولین شاعر اهل بیت بیاد استاد گرامی دکتر مصفی :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» بیاد استاد فقیدم دکتر خسرو شاهی :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» دکترسید حمید طبیبیان :: ۱۳۸٩/۱٠/٤
» کسی که همیشه اهل عمل بود (دکتر حمید طبیبیان) :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» بیاد استاد ارجمند سرکار خانم دکتر عفت مستشارنیا :: ۱۳۸٩/۱٠/٢
» گذری برکلیله و دمنه بیاد استاد دکتر بهزادی اندوهجردی :: ۱۳۸٩/٩/۳٠
» اساتیدزنده را دریابیم :: ۱۳۸٩/٩/٢۸
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٩/٩/٢۸